Utslaggen fan Omrop Fryslân wurde publisearre yn gearwurking mei Datawiresport b.v. By it sammeljen fan de wedstriidresultaten, wurdt de grutste soarchfâldichheid yn acht nommen. Nettsjinsteande dat, bliuwt it mooglik dat der flaters yn de gegevens slûpe. Meld eventuele korreksjes of wizigings oangeande de útslaggen by Datawiresport op 036-7115100 (fax: 036-5341601). Jo kinne fansels ek maile: uitslagen@datawiresport.nl